Klachten- en geschillenregeling

Geschillenregeling:

GFEmarkets.com is eigendom van en wordt beheerd door GFE Management Ltd en heeft het bedrijfsregistratienummer: 3432 LTD 2022. Ons geregistreerde adres is First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown Street, Saint Vincent en de Grenadines. Indien er een geschil zou bestaan, zullen de partijen te goeder trouw trachten een regeling te treffen voor elke vordering tussen hen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Indien de partijen er niet in slagen tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van de regeling, kunnen beide partijen het geschil verwijzen naar een vertrouwelijke arbitrageprocedure door één arbiter overeenkomstig de ADR-regels van de ICC, wiens beslissing definitief en bindend zal zijn.

De arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Engels, in Saint Vincent en de Grenadines of op een andere door de partijen overeengekomen plaats. Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande bepalingen, bepaalt deze clausule uitdrukkelijk dat deze arbitrageprocedure exclusief bevoegd is en dat geen van de partijen bevoegd is om bij de rechtbanken van haar woonplaats een geschil aanhangig te maken dat deze arbitrageprocedure weerlegt.

Klachtenbeleid:

Als u uw registratie op GFE afrondt, moet u ons enkele specifieke identificatiegegevens verstrekken. U bent de enige verantwoordelijke voor de veiligheid van de login en het wachtwoord van uw account bij GFE. U bent dus als enige verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een handeling of nalatigheid die resulteert in oneigenlijk of illegaal gebruik van uw account. U stemt ermee in om nauwkeurige en volledige informatie over uzelf te verstrekken tijdens het registratieproces, en u stemt er ook mee in om u niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, en om uw identiteit niet te verbergen voor GFE om welke reden dan ook.

Indien u bent geregistreerd als een commerciële entiteit, verklaart u dat u de vereiste bevoegdheid hebt om die entiteit aan deze overeenkomst te binden. GFE gaat zorgvuldig om met de informatie die u ons verstrekt, zoals vermeld in de openbaarmaking van informatie tijdens het registratieproces en het privacybeleid. Bij GFE is het onze topprioriteit om effectieve en transparante mechanismen te handhaven voor een verstandige en snelle afhandeling van klachten, of het nu gaat om een bestaande of een potentiële retailklant. Bij GFE houden we een register bij van alle klachten en de maatregelen die zijn genomen om de klacht op te lossen. Het motief achter deze procedure is te zorgen voor een billijke en consistente behandeling van klachten van cliënten, terwijl we ernaar streven het hoogste niveau van klantenservice te bieden.

Alle klachten of verzoeken tot betwisting dienen te worden gemeld aan [email protected]