Terms And Conditions

Algemene Voorwaarden

Dit contract verduidelijkt het gebruik van verschillende voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die beschikbaar zijn op onze site (voortaan “onze site”). Onze website is wereldwijd beschikbaar, afhankelijk van internettoegang. Als u akkoord gaat met al onze voorwaarden, ga dan verder en ga verder met het gebruik van onze website. DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN TE BEZOEKEN, AANVAARDT U, ZONDER BEPERKING, AL DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Een nieuwe versie wordt gewoon gepubliceerd op onze website telkens wanneer een wijziging wordt aangebracht aan deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring zoals hieronder uiteengezet en met alle wijzigingen die zullen plaatsvinden. Indien u niet akkoord gaat met dit beleid, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten.

Overeenkomst Online Diensten

Deze overeenkomst is gemaakt door GFEmarkets.com, die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door GFE Management Ltd en heeft het bedrijfsregistratienummer: 3432 LTD 2022. Ons geregistreerde adres is First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown Street, Saint Vincent, en de Grenadines. Het heeft betrekking op zowel de Site als het Handelsplatform en op de inhoud en/of software die momenteel beschikbaar is op de Site en die klanten real-time informatie geeft over wisselkoersen van valuta, en het programma transactiediensten op de Forex markt via internet, telefoon of fax, en alle andere functies, materiaal of diensten die GFE later kan opnemen (de “Diensten”).

Lidmaatschap

De diensten zijn beschikbaar voor individuele klanten of bedrijven die een wettelijk bindend contract hebben onder de wetten die van toepassing zijn in hun woonplaats. Zonder afbreuk te doen aan de voornoemde voorwaarden, zijn onze diensten niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar, die de wettelijke leeftijd nog niet hebben bereikt (“Minderjarigen”). Als u minderjarig bent, komt u niet in aanmerking om onze diensten te gebruiken. GELIEVE DEZE SITE NIET TE GEBRUIKEN INDIEN U NIET GEKWALIFICEERD BENT.

Wij ontkennen elke aansprakelijkheid voor ongeoorloofd gebruik door minderjarigen van onze Diensten op welke wijze dan ook. Onze Diensten zijn alleen beschikbaar voor mensen die ervaren zijn in financiële zaken. Indien u kennis heeft van financiële zaken, in staat bent de risico’s en voordelen van het afsluiten van financiële contracten in te schatten en u zich kunt veroorloven geld te verliezen, ga dan verder met het gebruik van deze site. U hebt de volledige bevoegdheid en de exclusieve verantwoordelijkheid voor elke beslissing die u op deze site neemt. Wij eisen geen verantwoordelijkheid op voor het controleren en/of beoordelen van uw kennis- en/of ervaringsniveau, en geen verantwoordelijkheid voor schade en/of verliezen die worden geleden als een direct gevolg en/of indirect gevolg van uw gebruik van de Site. Onze diensten worden niet geleverd in een gebied waar het type financiële diensten dat GFE levert niet is toegestaan. Zonder de hierboven vermelde bepalingen te beperken, behoudt GFE zich het recht voor om iedereen naar eigen goeddunken de toegang tot haar diensten te ontzeggen.

Registratie-informatie en -vereisten

Om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, dient u bij uw registratie bepaalde identificatiegegevens en documenten te verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van de login en het wachtwoord van uw account bij GFE. U bent de enige entiteit die verantwoordelijk is voor enige schade die wordt veroorzaakt door een handeling of nalatigheid die resulteert in onjuist of illegaal gebruik van uw GFE-account.

U begrijpt volledig en gaat ermee akkoord om volledig accurate en correcte informatie over uzelf te verstrekken tijdens het registratieproces. U bevestigt dat u zich niet zult voordoen als een andere persoon of entiteit, noch uw identiteit voor GFE zult verbergen om welke reden dan ook. Indien u zich registreert als een commerciële entiteit, verklaart u dat u over de volledige vereiste bevoegdheid beschikt om die entiteit aan deze overeenkomst te binden. GFE hecht veel waarde aan deze informatie en behandelt de informatie die u ons verstrekt zeer zorgvuldig. Informatie die tijdens het registratieproces aan ons wordt verstrekt, wordt veilig behandeld en opgeslagen.

Wettelijke beperkingen

Wetten met betrekking tot financiële contracten verschillen over de hele wereld en het is uw verantwoordelijkheid om te bevestigen dat u de financiële wetten binnen uw woonplaats kent en begrijpt en deze naleeft voordat u deze site gaat gebruiken. Zonder afbreuk te doen aan de hieronder vermelde bepalingen, als onze diensten en/of uw activiteiten op onze site toegankelijk waren, betekent dat niet noodzakelijk dat onze Site binnen de financiële regels en voorschriften van uw woonplaats valt. Het is zeer belangrijk dat u bevestigt dat het geld dat u aan uw GFE-rekening toevoegt niet afkomstig is van drugshandel, ontvoering of andere illegale of criminele activiteiten.

Beperkte licentie

GFE verleent u een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website (de “licentie”) die afhankelijk is van de naleving door u van de voorwaarden van deze overeenkomst. U begrijpt volledig en stemt ermee in de Site niet door te verkopen of aan een andere persoon te tonen. Het hebben van toegang tot deze site geeft u niet de bevoegdheid om documenten op de site te dupliceren voor wederverkoop of voor enig ander doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GFE.

U stemt ermee in om al het materiaal dat u ontvangt van de informatiesystemen van GFE uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van transacties binnen de grenzen van de website. Zonder enige twijfel bent u verantwoordelijk en gebonden voor elk ongeoorloofd gebruik van de website, in strijd met dit artikel. U stemt er ook mee in om de elektronische communicatiefunctie van een Dienst op de Site niet te gebruiken voor illegale, beledigende, opdringerige, obscene, bedreigende of haatdragende doeleinden, evenals vervolging en misbruik van de privacy van anderen. De hieronder aan u verleende licentie vervalt indien GFE van mening is dat de door u verstrekte informatie, waaronder uw e-mailadres, niet langer juist is, of indien u zich niet houdt aan de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst en alle regels en richtlijnen voor elke dienst.

Alle hier genoemde voorwaarden en bepalingen zijn ook van toepassing op het handelsplatform van GFE (met inbegrip van, zonder beperking, het sluiten van een transactie buiten de marktkoersen om). Indien een dergelijke schending zich voordoet, stemt u ermee in het gebruik van de diensten te staken. U stemt ermee in dat GFE, naar eigen goeddunken en met of zonder aankondiging, uw toegang tot alle of een deel van de diensten kan stopzetten, openstaande transacties kan beëindigen en informatie of inhoud binnen een dienst kan verwijderen en weggooien.

Risico Openbaarmaking

U stemt er volledig mee in deze site op eigen risico te blijven gebruiken. De diensten die worden aangeboden op GFE worden alleen aangeboden aan klanten die in staat zijn om het verlies van enig geld te verdragen. Zonder de genoemde bepalingen te beperken, erkennen de klanten die investeren op GFE de risico’s van de aangeboden financiële diensten en hebben zij ervaring met het nemen van risico’s op de financiële markten. Merk op dat handelen riskant is en dat het mogelijk is dat u een deel van of uw gehele initiële investering verliest. U moet geen geld investeren dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. Voordat u CFD’s gaat verhandelen, moet u zich bewust zijn van alle risico’s die eraan verbonden zijn. Wij raden u ten zeerste aan advies in te winnen van een onafhankelijk financieel adviseur in geval van twijfel.

Klachten & Geschillenbeleid

Indien er sprake is van een klacht of geschil tussen de partijen, de cliënt en de Onderneming, zullen wij te goeder trouw trachten een oplossing te onderhandelen. Als de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden van de schikking, kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan een vertrouwelijke arbitrageprocedure door één arbiter volgens de ADR-regels van de ICC, wiens uitspraak definitief en bindend is.

De arbitrageprocedure zal worden gevoerd zonder beperking van de genoemde bepalingen. De diensten die op deze site beschikbaar zijn, worden uitsluitend aangeboden in Saint Vincent en de Grenadines of op een andere plaats die door partijen is overeengekomen. Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande bepalingen, bepaalt deze clausule duidelijk de exclusieve bevoegdheid voor de genoemde arbitrageprocedure, en geen van de partijen mag een geschil voorleggen aan de rechtbanken van zijn woonplaats dat in strijd is met de genoemde arbitrageprocedure.

Merk ook op dat GFE effectieve en transparante procedures hanteert voor klachtenbehandeling voor bestaande en potentiële retailklanten. Wij houden altijd gegevens bij van klachten en maatregelen die zijn genomen voor het oplossen van klachten. Het doel van dit beleid is te zorgen voor een billijke en consistente behandeling van klachten van klanten en tegelijkertijd te streven naar het hoogste niveau van klantenservice.

Financiële informatie

Via een of meer van haar diensten kan GFE u voorzien van een breed scala aan financiële informatie die intern wordt geproduceerd door agenten, leveranciers of partners (“Derde Partij Aanbieders”). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, financiële marktgegevens, koersen en nieuws, opinies van analisten en onderzoeksrapporten, grafieken en gegevens (“Financiële Informatie”). De financiële informatie die op deze site wordt verstrekt, kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De door GFE verstrekte informatie is slechts een dienst.

GFE en haar Derdenaanbieders staan niet in voor de nauwkeurigheid, tijdigheid of juiste opeenvolging van de financiële informatie of de resultaten van uw gebruik van deze financiële informatie. De verstrekte financiële informatie kan om verschillende redenen snel onbetrouwbaar worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in markt- of economische omstandigheden.

Noch GFE, noch de Derden Leveranciers zijn verplicht om de informatie of opinies in de financiële informatie bij te werken. Wij hebben de volledige vrijheid om de stroom van financiële informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Het is uw verantwoordelijkheid om de betrouwbaarheid van de informatie op de site en de geschiktheid ervan voor uw behoeften te onderbouwen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige claim, schade of verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt door informatie die op de Site staat of waarnaar op de Site wordt verwezen.

Lees verder

Links

GFE kan een link aanbieden naar andere websites die worden uitgegeven of beheerd door derden. Dergelijke links naar een site of sites zijn geen bevestiging of goedkeuring noch een sponsoring of verwantschap met dergelijke site, zijn eigenaars of zijn leveranciers. GFE beveelt u zich ervan te vergewissen dat u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke sites berekent voordat u een goed via het internet ophaalt, gebruikt of koopt. Links naar deze sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u ze gebruikt, begrijpt u volledig en stemt u ermee in GFE niet verantwoordelijk te stellen voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op andere sites.

Annuleren van handel

GFE behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, diensten te weigeren of te annuleren en/of te weigeren winst uit te keren aan een persoon om legitieme redenen, waaronder, zonder beperking:

 1. Als GFE reden heeft om aan te nemen dat de activiteiten van een persoon op de site mogelijk illegaal zijn;
 2. Indien GFE fiscale of commerciële schade kan lijden door de activiteiten van de gebruiker;
 3. Indien GFE van mening is dat een of meer handelingen op de site (of het handelsplatform) in strijd met deze overeenkomst zijn verricht.

Jurisdicties

De handelsdiensten van GFE zijn verboden in de onderstaande landen, evenals in gesanctioneerde landen:

 1. Afghanistan
 2. De Krim
 3. Cuba
 4. Iran
 5. Irak
 6. Israël
 7. Japan
 8. Noord-Korea
 9. Soedan
 10. Syrische Arabische Republiek
 11. VS
 12. Jemen

Procedure voor betalingen

De financiële afdeling van GFE controleert elk verzoek tot opneming dat wordt ingediend. Voor elke opname moeten identificatiedocumenten worden voorgelegd. GFE kan tot 3 werkdagen nodig hebben om de aanvraag te verwerken. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd dient u 5 extra dagen te wachten voordat u uw geld op uw rekening ziet.

Dit zijn de minimale opnamebedragen voor de GFE-handelsrekeningen: USD-100 , Eur-100 , GBP- 100 , ETH – 0.1 , LTC-1.5 , Dash 0.3 , BTC-0.026

Aanvullende informatie

U kunt worden gevraagd om verdere informatie te verstrekken zodat wij uw opname kunnen verwerken, in welk geval ons ondersteuningsteam contact met u zal opnemen om dit te vragen voordat wij uw opname verwerken.

Toegevoegde fondsen

GFE biedt aantrekkelijke beloningsattributen aan haar nieuwe en bestaande klanten. Toegevoegde fondsen en eenmalige handelskredieten maken deel uit van het promotieprogramma van GFE. Deze toegevoegde fondsen zijn beperkt in de tijd en de omstandigheden met betrekking tot elk toegevoegd kapitaal zijn onderhevig aan verandering.

Om uw toegevoegde fondsen op te nemen, dient u een handelsvolume uit te voeren van ten minste 1 lot voor elke $1 toegevoegde fondsen. De toegevoegde fondsen kunnen alleen worden opgenomen wanneer de voorgaande voorwaarde volledig is gerespecteerd en vervuld. Elke opname van fondsen van een rekening die wordt gedaan voordat aan de voorwaarden van de toegevoegde fondsen is voldaan, zal onmiddellijk worden geannuleerd en uit de rekening worden verwijderd.

Als op een bepaald moment wordt opgemerkt dat toegevoegde fondsen per vergissing of zonder kennisgeving zijn toegevoegd, heeft de klant 3 werkdagen de tijd om dit te melden aan het support- of klachtenteam, als dit niet wordt uitgevoerd binnen het gespecificeerde tijdsbestek, zullen de toegevoegde fondsen worden beschouwd als een toegestane transactie en moet de klant voldoen aan de bovenstaande voorwaarden voordat enige opname kan plaatsvinden.

Elke handeling van fraude, manipulatie, cash-back arbitrage of andere vormen van bedrieglijke of frauduleuze activiteiten op basis van de terbeschikkingstelling van de toegevoegde fondsen zal de rekening en alle geïnde winsten of verliezen annuleren.

Software van derden

GFE levert diensten aan software van derden. Het is belangrijk om te weten dat software van derden geen verband houdt met GFE en dat klanten die gebruik maken van hun diensten zelf moeten garanderen dat ze op de hoogte zijn van de risico’s en voorwaarden van de specifieke software. GFE weigert aansprakelijk te worden gesteld voor acties, verliezen, fouten of klachten in het kader van de software van derden.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij zetten ons in om de continuïteit van de diensten op de site te waarborgen. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen, schrappingen, onderbrekingen, vertragingen, defecten, in werking of transmissie, communicatielijnstoringen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang of wijziging van de Site of Diensten. Wij weigeren aansprakelijk te worden gesteld voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computer online systemen, servers of providers, hardware of software, of technische storingen als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet, de Site of een Dienst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of Diensten voor enige inhoud geplaatst op of via de Site of Diensten, of het gedrag van alle gebruikers van de Site of Diensten, hetzij online of offline.

IN GEEN GEVAL ZAL GFE OF EEN VAN HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK AAN U, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KWALITEIT VAN DE BRUIKBAARHEID VAN DE INFORMATIE DIE VIA OF ALS ONDERDEEL VAN DE SITE OF ENIGE BELEGGINGSBESLISSING OP BASIS VAN DE INFORMATIE, ONGEACHT OF DE SCHADE VOORSPELBAAR WAS OF EN OF GFE AL DAN NIET OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE EN IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN GFE JEGENS U HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN HET GELD DAT U HEEFT OVERGEMAAKT OF GESTORT OP UW REKENING OP DE SITE IN VERBAND MET DE TRANSACTIE DIE AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

Toepasselijk recht en jurisdictie – Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht dat van toepassing is in Saint Vincent en de Grenadines.

GFE keurt het witwassen van geld niet goed en onderschrijft de strijd tegen witwassers. GFE volgt de richtlijnen van MONEYVAL (Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld). MONEYVAL is een permanent controlemechanisme van de Raad van Europa, een pan-Europese organisatie met 47 lidstaten, die rechtstreeks verslag uitbrengt aan haar voornaamste orgaan, het Comité van Ministers. MONEYVAL heeft tot taak te beoordelen of de belangrijkste internationale normen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden nageleefd en of zij doeltreffend worden toegepast, en tevens aanbevelingen te doen aan de nationale autoriteiten met het oog op de nodige verbeteringen van hun systemen. MONEYVAL verricht ook thematisch typologisch onderzoek naar methoden, trends en technieken op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme. MONEYVAL was oorspronkelijk een waarnemer bij de FATF en is vanaf juni 2006 geassocieerd lid geworden.

GFE heeft nu een beleid om mensen ervan te weerhouden geld wit te wassen. Deze beleidslijnen omvatten:

  1. Garanderen dat klanten een geldig identificatiebewijs hebben.
  2. Bijhouden van een register met identificatiegegevens.
  3. Nagaan of cliënten geen bekende of vermoedelijke terroristen zijn door hun namen te vergelijken met lijsten van bekende of vermoedelijke terroristen.
  4. Informeer cliënten dat de informatie die zij vrijgeven, kan worden gebruikt om hun identiteit te verifiëren.
  5. Nauwlettend volgen van geldtransacties van cliënten.
  6. Contant geld wordt niet aanvaard, evenmin als postwissels, transacties door derden, overschrijvingen door wisselkantoren of de overschrijving door Western Union. Er is sprake van het witwassen van geld wanneer geld afkomstig van een illegale/criminele activiteit op zodanige wijze door het financiële stelsel wordt verplaatst dat het lijkt alsof het geld uit legitieme bron afkomstig is.

Het witwassen van geld verloopt gewoonlijk in drie fasen:

A.Ten eerste worden contanten of equivalenten daarvan in het financiële stelsel gebracht. Ten tweede wordt geld overgemaakt of verplaatst naar andere rekeningen (bv. futuresrekeningen) via een reeks financiële transacties om de herkomst van het geld te verhullen (bv. het uitvoeren van transacties met weinig of geen financieel risico of het overmaken van rekeningsaldo’s naar andere rekeningen). En ten slotte worden de fondsen opnieuw in de economie geïntroduceerd zodat het lijkt alsof ze uit legale bronnen afkomstig zijn (bv. het sluiten van een futuresrekening en het overmaken van de fondsen naar een bankrekening).

B. Handelsrekeningen zijn één vehikel dat kan worden gebruikt om illegale fondsen wit te wassen of om de ware eigenaar van de fondsen te verbergen. Een handelsrekening kan met name worden gebruikt om financiële transacties uit te voeren die het traceren van de bronnen van de fondsen bemoeilijken. Als preventieve maatregel leidt GFE geldopnames terug naar de oorspronkelijke bron van de overmaking. De internationale antiwitwaswetgeving eist van financiële dienstverlenende instellingen dat zij zich bewust zijn van mogelijk misbruik voor het witwassen van geld dat op een klantenrekening kan plaatsvinden en dat zij een nalevingsprogramma implementeren om mogelijk verdachte activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te rapporteren. Deze richtlijnen zijn uitgevaardigd om GFE en haar cliënten te beschermen.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en iconen op de website zijn eigendom van GFE of de aan haar gelieerde ondernemingen of agenten en worden beschermd door de wet en internationale verdragen en bepalingen met betrekking tot het auteursrecht. U stemt ermee in geen auteursrechtvermeldingen of andere aanduidingen van beschermde intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van enig materiaal dat u afdrukt of downloadt van de website. U verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten, of enig recht of licentie om dergelijk materiaal of de Site te gebruiken, anders dan de rechten die hierin zijn uiteengezet. Afbeeldingen die op de website worden getoond zijn eigendom van GFE.

U stemt ermee in geen informatie, software of ander materiaal te uploaden, te plaatsen, te verspreiden of te reproduceren dat wordt beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder publiciteitsrechten en privacyrechten) zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de auteursrechten en de voorafgaande schriftelijke toestemming van GFE.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen en te vergoeden en hen schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en kosten, die voortvloeien uit en/of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot en/of gebruik van de site of diensten; uw schending van een van de voorwaarden in deze overeenkomst; of uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

Duur en beëindiging

De duur van de Overeenkomst is onbeperkt, maar GFE behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen door u hiervan in kennis te stellen. Vanaf de beëindiging zult u geen nieuwe transacties meer kunnen uitvoeren.

Terugbetalingsbeleid

Opdat het team van GFE al uw terugtrekkingsverzoeken tijdig kan verwerken, dienen handelaren te voldoen aan het KYC-identificatieproces. Het is verplicht voor handelaren om alle vereiste documenten en aanvullende informatie in te dienen om hun fondsen veilig en accuraat terug te kunnen verwerken.

Opnameverzoeken worden over het algemeen binnen 4-7 werkdagen na ontvangst door GFE afgehandeld. Desalniettemin kan de tijd die nodig is voor het verwerken van opnames naar handelaren als terugbetalingen variëren met betrekking tot de naleving door handelaren, opnamemethoden en als gevolg van eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn. Klanten wordt geadviseerd om regelmatig zelfstandig contact op te nemen met hun respectieve bank.

Terugbetalingsverzoeken kunnen alleen worden verwerkt via dezelfde methode waarmee de oorspronkelijke storting is gedaan. Dat wil zeggen, als u geld op uw rekeningsaldo stort via een credit/debetkaart, zult u uw geld op dezelfde manier kunnen terughalen. Op dezelfde manier, als u aanvankelijk geld heeft gestort via een bankoverschrijving, zult u in staat zijn om uw terugbetalingen uitsluitend via een bankoverschrijving terug te krijgen.

Voel u vrij om contact op te nemen met ons support team voor al uw vragen met betrekking tot uw opnameverzoeken.

Handelskosten

Rollover vergoeding: Een rollover fee is van toepassing bij het aanhouden van posities gedurende de nacht tijdens het handelen. De rollover fee voor individuele retailhandel in de markt bestaat uit het bedrag dat GFE u in rekening brengt of betaalt voor het aanhouden van een handelspositie gedurende de nacht.

Vergoedingen: Cryptocurrencies paren: 0,01%

Opname Fee: Via Krediet / Debetkaart = 5%

Bankoverschrijvingen: SEPA: 10 USD /10 EUR/10 GBP; Rest: 25 USD / 25 EUR / 25 GBP

Inactiviteits Fee: Een inactiviteitsvergoeding wordt aangerekend indien er geen handelsactiviteit is of een minimum van 3 open posities voor een bedrag van 100 USD/EUR/GBP gedurende een periode van 30 dagen of meer (vanaf de eerste maand).

Vergoeding: 5% per maand

Verificatievergoeding: Een verificatie vergoeding zal alleen van toepassing zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd die het kost voor klanten om hun KYC documenten te sturen om hun handelsrekening te verifiëren, meer informatie is te vinden op onze KYC Beleid Pagina.

Kosten en vergoedingen voor GFE Premium Trading Accounts

 • Beheerkosten: Om ervoor te zorgen dat we de hoogste kwaliteit van dienstverlening aan onze handelaren blijven bieden, brengen we een jaarlijkse vergoeding in rekening. Deze vergoeding is er om de functionele en operationele kosten van uw rekening volledig te dekken. De vergoeding bedraagt gewoonlijk 2% van de netto-inventariswaarde (NAV) van uw fonds over een periode van 12 maanden.
 • Prestatievergoeding: Deze vergoeding wordt beschouwd als de stimuleringsvergoeding, die wordt beschouwd als een beloning voor de positieve rendementen. Als prestatievergoeding brengen wij gewoonlijk 20% van de winst van uw fonds in rekening. Deze vergoeding wordt berekend wanneer uw fonds boven een vooraf bepaald winstniveau uitstijgt.

Voor meer uitleg over onze vergoedingen kunt u contact opnemen met ons customer care team.

Hoe onze prestatievergoeding wordt berekend:

Laten we in dit voorbeeld zeggen dat een belegger $100 heeft geïnvesteerd in een hedgefonds waarin hij dit kapitaal heeft toegewezen aan een hedgefondsbeheerder.

De hedgefondsmanager ontvangt automatisch een vergoeding van 2%, waardoor er 98 dollar overblijft om te beleggen in een activaklasse, zoals aandelen, obligaties en/of grondstoffen. In dit voorbeeld was de investering winstgevend en bracht 110 dollar op. Een vergoeding van 20% wordt uit het hedgefonds gehaald als een aanmoedigingspremie, die uit alle gegenereerde winsten komt. Daarom hebben we een totaal van 12 dollar, tegen 2,4 dollar. Er blijft 107,6 dollar over, in dit voorbeeld naar boven afgerond op 108 dollar, en dit moet aan de belegger worden terugbetaald.

De 2/20-structuur wordt al een tijdje beschouwd als het meer traditionele model dat wordt gebruikt. Toch staan hedgefondsbeheerders onder grote druk om deze vergoedingen te verlagen. Al in 2019 constateerde Preqin marginale dalingen in de vergoedingsstructuur van de sector, waardoor de gemiddelde beheervergoeding daalde tot 1,50% en de prestatievergoeding tot 19%. Om ervoor te zorgen dat prestatievergoedingen niet preventief worden genomen, wat beleggers ertoe zou kunnen aanzetten een terugvorderingsbepaling toe te passen, kan een hurdle rate en/of een hoogwatermark worden ingesteld.

 • Kortingen voor kapitaalblokkering

Een lock-upperiode is de periode gedurende welke beleggers geen verkoopbeslissingen over een specifieke belegging mogen nemen. Van deze beleggers wordt verwacht dat zij geen aandelen van deze specifieke beleggingen aflossen of verkopen. Lock-up periodes worden om 2 belangrijke redenen gebruikt;

 • hedgefondsen
 • start-ups/IPO’s.

Waarom lock-up periodes belangrijk zijn, is omdat ze de fondsbeheerders de tijd geven om uit investeringen te stappen waar ze niet verder in willen gaan, of het nu is vanwege illiquiditeit of het hebben van een onevenwichtige portefeuille van investeringen.

Om ervoor te zorgen dat een hedge fund lock-up de belegger genoeg tijd geeft om uit een belegging te stappen zonder dat de koersen tegen hun totale portefeuille worden gedrukt, duurt dit soort lock-up meestal 30-90 dagen en varieert het naargelang de onderliggende belegging van elk fonds.

Voor long/short fondsen die in liquide aandelen beleggen, bedraagt de lock-upperiode gewoonlijk 1 maand. Anderzijds zijn hedgefondsen meer dun verhandelde effecten, zoals distressed loans of andere vormen van schuld, en hun lock-up periode is langer. Sommige hedgefondsen hebben helemaal geen lock-upperiode, afhankelijk van de structuur van de beleggingen van het fonds.

Beleggers hebben de vrijheid om hun aandelen na afloop van de lock-upperiode terug te kopen volgens het vooraf vastgestelde schema, dat meestal elk kwartaal is. Zoals hierboven vermeld, kunnen wij een opzegtermijn van 30 tot 90 dagen in acht nemen, zodat de fondsbeheerder voldoende tijd heeft om de onderliggende effecten te liquideren en de betaling aan de beleggers vlot te laten verlopen.

Een hedgefonds heeft de vrijheid om een ​​substantiële korting te bieden aan beleggers die bereid zijn hun beleggingen bij het bedrijf te blokkeren voor een bepaalde periode, zoals 6 maanden of 1 jaar. Om een ​​aanzienlijke ROI te genereren, proberen hedgefondsen deze methode toe te passen, zodat de investeringen die een lange periode nodig hebben, de tijd krijgen die ze nodig hebben. In ruil voor de langere blokkeringsperiode van de klant, kent het hedgefonds hen een verlaagde vergoedingsstructuur toe. Bij GFE geven we tot 5% als vergoeding.

 • Bijkomende kosten
  Er zijn verschillende vormen van kosten, en afhankelijk van uw handelsactiviteit op uw GFE-rekening, kunnen een of meer van de onderstaande kosten op uw rekening worden toegepast.
 1. Overnight Funding Fee
  De Overnight Funding Fee wordt in rekening gebracht of toegevoegd aan uw rekening als u ’s nachts een handelspositie openhoudt (gebaseerd op de tijd van ons handelsplatform). Daarom, als u uw handel openhoudt na een bepaald uur, verwijzen wij hiernaar als de “Overnight Funding Time”.
 2. Valuta Conversie Vergoeding
  Telkens wanneer u een transactie doet die wordt gedomineerd door een valuta die niet identiek is aan de valuta die u hebt opgegeven voor uw GFE-handelsrekening, brengen wij u een valutaomzettingsvergoeding in rekening. De valutaomrekeningsprovisie wordt automatisch in real time verwerkt in de ongerealiseerde winst en het ongerealiseerde verlies van uw open positie op uw GFE-rekening.
 3. Gegarandeerde stop order
  De Guaranteed Stop Order is een type order dat wordt gebruikt om u te helpen risico’s te beheren door het Stop
  Verlies niveau. Houd er rekening mee dat het activeren van deze functie ervoor zorgt dat uw positie sluit tegen een specifieke gevraagde koers, daarom is deze onderhevig aan een grotere spread.
 4. Inactiviteits-vergoeding
  De Inactiviteits Fee wordt alleen in rekening gebracht als u niet inlogt op uw rekening voor een periode die langer is dan 3 maanden. Indien er 3 maanden van inactiviteit zijn, zal er een vergoeding van maximaal $10 per maand worden geheven van uw GFE handelsrekening. Als u na die tijd niet inlogt op uw GFE handelsrekening, zal deze vergoeding in rekening gebracht blijven worden op uw saldo zolang u niet inlogt.
 5. Kosten voor stortingen en opnames
  Zelden brengen wij kosten in rekening wanneer u geld overmaakt van en naar uw GFE Markets handelsrekening. Als er kosten in rekening worden gebracht, zijn deze normaal gesproken afkomstig van uw betaalinstelling of bank, en niet van GFE Markets.

In zeldzame gevallen kunnen we kosten in rekening brengen voor het overschrijden van het maximale aantal maandelijkse opnames. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij internationale creditcardtransacties, inkomende/uitgaande bankoverschrijvingen en/of transacties waarbij een valuta wordt gebruikt die niet wordt ondersteund (Forex conversie).

Algemene Clausule

GFE is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens welke persoon dan ook in geval van overmacht, of voor het handelen van welke regering of wettelijke autoriteit dan ook.

In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het nalaten van een partij om enig recht of enige bepaling van deze Overeenkomst op te leggen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. GFE mag deze Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen zonder uw toestemming.

GFE kan de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op de website te publiceren. U bent verantwoordelijk om te controleren of de Overeenkomst is gewijzigd. Elke wijziging wordt van kracht vanaf de dag dat deze op de website wordt gepubliceerd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Voorwaarden van deze Overeenkomst, maak dan geen gebruik van of toegang tot onze Diensten, en stel ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.